Publications

2021

 1. မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်မှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍရှိ အလုပ်သမားများ၏ ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှု ဆိုင်ရာလေ့လာ‌ချက်

  02 October 2021

  မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်များနှင့် အသက်မွေးမှုအတွက် အဓိကဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ ၏ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ကြရသည်မှာ အထင် အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။

 2. မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပေါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်မှု

  16 September 2021

  ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး ကုန်ထုတ် လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုကွင်းဆက်၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ယင်း၏ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ကြရသည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး ကုန်ထုတ် လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုကွင်းဆက်၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ယင်း၏ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ကြရသည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်များနှင့် အသက်မွေးမှုအတွက် အဓိကဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသည့် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ယင်းကပ်ရောဂါကို လွှဲရှောင်၍မရဘဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ကပ်ရောဂါကိုတုန့်ပြန်ရန်နှင့် ပြန်လည်နလန်ထူရန်အတွက် အရေးပါသည့်စိန်ခေါ် မှုများကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

 3. လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများ

  16 September 2021

  ယခုအချိန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားစံချိန်စံညွှန်းများသည် ယခင်အချိန်ကာလများထက် ပို၍အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍတွင်ရှိနေပြီး ယင်းတို့နှင့်အညီ ဥပဒေ၊ မူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်များကို ရေးဆွဲဖော်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံများ၏ COVID – 19 ကို တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အထောက်အကူပြုလျက်ရှိသည်။

 4. ILO guide to International Labour Standards on Occupational Safety and Health

  16 September 2021

  Now more than ever, internataionl labour standards on occupational safety and health (OSH) have a significant role in helping countries respond to COVID-19 through the development of law, politics and practices.

 5. Handbook of procedures relating to international labour Conventions and Recommendations (Centenary Edition 2019)

  16 September 2021

  ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာ အဖွဲ့၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များကို အတည်ပြုရာနှင့် အသက်သွင်းရာတွင် ကျင့်သုံးသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။

 6. Moving the Needle: Gender equality and decent work in Asia’s garment sector; Executive summary (In Myanmar)

  02 September 2021

  The report sheds light on the importance of addressing gender equality in the garment sector, while also providing ILO constituents and industry stakeholders with a holistic roadmap for action that places decent work and social justice at the heart of the post-pandemic business model. The report specifically considers gender equality within the garment sector in Cambodia, Indonesia, Myanmar and Viet Nam.

 7. Memindahkan Jarum: Kesetaraan gender dan pekerjaan yang layak di sektor garmen Asia; Ringkasan eksekutif

  20 August 2021

  Laporan ini menyoroti pentingnya menangani kesetaraan gender di sektor garmen, sekaligus memberikan peta jalan aksi holistik kepada konstituen ILO dan pemangku kepentingan industri yang menempatkan pekerjaan yang layak dan keadilan sosial di jantung model bisnis pascapandemi. Laporan tersebut secara khusus mempertimbangkan kesetaraan gender dalam sektor garmen di Kamboja, Indonesia, Myanmar dan Vietnam.

 8. Implementation of recommendations from the 3rd to 12th ASEAN Forums on Migrant Labour (AFML)

  18 August 2021

  Progress review background paper for the 13th AFML

 9. Supporting migrant workers during the pandemic for a cohesive and responsive ASEAN Community

  18 August 2021

  Thematic background paper for the 13th ASEAN Forum on Migrant Labour

 10. ၁၀၉ ကြိမ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာ ညီလာခံ (၂၀၂၁ ခုနှစ်) - အတည်ပြုလက်ခံထားပြီးဆုံးဖြတ်ချက် (၅ က)

  03 August 2021

  ကိုဗစ်-၁၉ ဘေးကျပ်နံကျပ်ကာလမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်၊ အားလုံးပါဝင်၍ ရေရှည်တည် တံ့ခိုင်မြဲကာ အလိုက်သင့်တွန်းလှန်နိုင်စွမ်းရှိသော လူသားဗဟိုပြုပြန်လည် ထူထောင်ရေး အလုပ် များကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကဆောင်ရွက်ကြပါရန် တောင်းဆိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရက်)

 11. Moving the Needle: Gender equality and decent work in Asia’s garment sector; Executive summary (In Khmer)

  03 August 2021

  The report sheds light on the importance of addressing gender equality in the garment sector, while also providing ILO constituents and industry stakeholders with a holistic roadmap for action that places decent work and social justice at the heart of the post-pandemic business model. The report specifically considers gender equality within the garment sector in Cambodia, Indonesia, Myanmar and Viet Nam.

 12. Thúc đẩy bình đẳng giới và việc làm thỏa đáng trong lĩnh vực may mặc tại Châu Á: Báo cáo tóm tắt và các khuyến nghị

  03 August 2021

  Báo cáo chỉ ra tầm quan trọng của vấn đề bình đẳng giới trong ngành dệt may, đồng thời cung cấp cho các đối tác ba bên của ILO và các bên liên quan lộ trình hành động đặt việc làm thỏa đáng và công bằng xã hội làm tâm điểm của mô hình kinh doanh hậu đại dịch. Báo cáo tập trung vào vấn đề bình đẳng giới trong ngành dệt may tại Cambodia, Indonesia, Myanmar và Việt Nam.

 13. အိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း - ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ၊ အသိအမြင်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ရပ်ရွာလူထုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု များမှတစ်ဆင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားများအား စုပေါင်းသင်းဖွဲ့ပေးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း

  29 July 2021

  အိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း - ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ၊ အသိအမြင်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ရပ်ရွာလူထုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု များမှတစ်ဆင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားများအား စုပေါင်းသင်းဖွဲ့ပေးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း အကဲဖြတ်ချက်အစီရင်ခံစာသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးရန်ပုံ‌ငွေအဖွဲ့အစည်း (LIFT) ၏ ရန်ပုံ‌ငွေပံ့ပိုးပေးမှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော ILO ၏ ပြည်တွင်း ပြည်ပလုပ်သားရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (DIILM စီမံကိန်း) ၏ အဓိကအောင်မြင်မှုများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို အကဲဖြတ်ထားပါသည်။

 14. Making Decent Work a Reality for Domestic Workers: Organizing and empowering domestic workers through skills trainings, awareness raising and community advocacy

  29 July 2021

  Making Decent Work a Reality for Domestic Workers, organizing and empowering domestic workers through skills trainings, awareness raising and community advocacy assesses the key achievements, challenges and lessons learnt of the ILO’s Developing International and Internal Labour Migration Governance (DIILM) project supported by Livelihoods and Food Security Fund (LIFT).

 15. The impact of COVID-19 on Myanmar’s garment sector

  27 July 2021

  The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the global garment sector and has been felt in every part of the supply chain. Myanmar’s garment sector, a major contributor to jobs and livelihoods for the country, has been no exception, and during 2020, faced significant challenges to respond and recover from the pandemic.

 16. The impact of COVID-19 in Myanmar: a study of workers laid-off in the garment sector

  27 July 2021

  Myanmar garment sector, a major contributor to jobs and livelihoods for the country, has been significantly impacted by the COVID-19 pandemic.

 17. The impact of COVID-19 in Myanmar: a study of income loss of workers in the garment sector

  27 July 2021

  Myanmar garment sector, a major contributor to jobs and livelihoods for the country, has been significantly impacted by the COVID-19 pandemic.

 18. Employment in Myanmar since the military takeover: A rapid impact assessment

  19 July 2021

  This ILO brief is a rapid impact assessment of the impact of the military takeover of 1 February on employment in Myanmar.

 19. Experiences of ASEAN migrant workers during COVID-19: Rights at work, migration during the pandemic, and remigration plans (Second assessment)

  02 July 2021

  This study – conducted from mid-October to December 2020 – is a follow-up to the initial assessment undertaken in March and April 2020.

 20. Regional study on green jobs policy readiness in ASEAN: Highlights

  30 June 2021

  The ILO and ASEAN, with the leadership of Malaysia, worked together to conduct a study to assess policy readiness for promoting green jobs and a just transition across AMS. This document shares the highlights of the report, which includes country narratives and a summary assessment.