Publications

2016

 1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႕ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မူရင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမွဳ ယႏ ၱရားမ်ား။

  18 December 2016

  ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းပညာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္အတြက္ အိုင္အယ္လ္အို ရန္ကုန္႐ံုးမွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွဳႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ (LIFT) ၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမွဳျဖင့္ အတြဲလိုက္ေရးသားထုတ္ေဝသည့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားအနက္ ပထမဆံုးျဖစ္သည္ ။ ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာတမ္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားမွဳ သို႕မဟုတ္ နစ္နာမွဳဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ားအား ၾကပ္မတ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္ ။ အစိုးရတိုင္ၾကားမွဳယႏ ၱရား ၊ သံ႐ံုးမ်ား ၊ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF)၊ လူကုန္ ကူးမွဳတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ အဓမၼေစခိုင္းမွဳႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အိုင္အယ္လ္အို၏ တိုင္ၾကားမွဳ ယႏၱရားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ မတူညီေသာ ယႏၱရားမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာထားသည္ ။ အျခားမူရင္းႏိုင္ငံမ်ားမွေလ့လာထားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဥပမာထား၍ ေရးသားျပဳစုထားသည္။

 2. Country of origin complaints mechanisms for overseas migrants from Myanmar

  18 December 2016

  This Briefing Paper is the first in a series of Briefing papers providing technical input on particular migration issues being produced by the ILO Yangon supported by Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT). The briefing paper provides the international legal framework and guidelines governing complaints or grievance mechanisms for migrants. It analyses different mechanisms currently available to Myanmar migrants including the government complaints mechanism, embassies, Myanmar Overseas Employment Agencies Federation (MOEAF), Anti-Trafficking in Persons Division, ILO Forced Labour complaints mechanism and civil society organisations and labour organisations support services. It provides examples of good practices from other countries of origin.

 3. Employment and wages in Myanmar's nascent garment sector

  18 November 2016

  This research note examines the garment, textile and footwear sector in Myanmar, a sector that appears poised for strong growth.

 4. ကေလးအလုပ္သမားခိုင္းေစျခင္းအား အတူတကြ တိုက္ဖ်က္ႀကပါစို.။

  10 October 2016

  ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမားဟူသည္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးဘ၀၊ ၄င္းတို႔၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ပိတ္ပင္သည့္ အလုပ္ကို ရည္ညႊန္းျပီး ၄င္းတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတတ္မႈတို႔ကို ထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။ ယင္းသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ (သို႔) ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျပီး ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အလုပ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။

 5. The role of Trade Unions in the fight against child labour (Myanmar Version)

  10 October 2016

 6. The role of Trade Unions in the fight against child labour

  10 October 2016

 7. What is Child Labour? (Myanmar Version)

  10 October 2016

 8. What is Child Labour?

  10 October 2016

 9. The role of Employers’ Organizations in the fight against child labour (Myanmar Version)

  10 October 2016

 10. The role of Employers’ Organizations in the fight against child labour

  10 October 2016

 11. TRIANGLE in ASEAN Quarterly Briefing Note: Myanmar (July-September 2016)

  06 October 2016

  This report presents the TRIANGLE in ASEAN Quarterly Briefing Note for Myanmar from the period of July to September 2016.

 12. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ျမွင့္တင္ေရး ပဏာမေျခလွမ္း

  20 September 2016

  ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ျမွင့္တင္ေရး ပူးတြဲပဏာမ ေျခလွမ္းအရ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ား ဖိုရမ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 13. New initiative to improve labour rights in Myanmar

  20 September 2016

  The Governments of Myanmar, the United States, Japan, Denmark, and the European Union and the International Labor Organization convened the 2016 Stakeholder Forum under their joint Initiative to Promote Fundamental Labor Rights and Practices in Myanmar.

 14. Executive summary report on Myanmar labour force, child labour and school to work transition survey 2015

  29 August 2016

  The Ministry of Labour, Employment and Social Security and the Central Statistical Organization of Myanmar conducted a labour force, child labour and school-to-work transition survey (LF-CL-SWTS) from 1st March to 31st March 2015, with the financial and technical support of the International Labour Organization (ILO). The survey covered 23,425 households throughout the country, covering 1,468 enumeration areas (EAs) as delineated in the Myanmar Population and Housing Census of 2014.

 15. Opportunities to leverage income generation in marginalized villages: Labutta and Ye townships

  25 July 2016

  This research accessed the economic potentials and critical livelihood bottlenecks in selected village tracts in Labutta and Ye townships, identified sectors/sub-sectors/value chains that offer economic potentials and income generating opportunities for household beneficiaries in the targeted areas and to provide recommendations on appropriate value chain projects, their modalities and approached for implementation and key aspects to ensure that they generate the necessary livelihoods and income to improve the ability of households to provide for their basic needs, including education of children.

 16. Needs Assessment of Educational Institutions in Yangon

  21 April 2016

  The ILO has initiated the Myanmar Programme on the Elimination of Child Labour (MyPEC), which aims to address child labour in Myanmar through a multifaceted approach that includes collection of national level data, awareness raising, capacity-building, and policy formulation and development. As part of the programme, ILO will implement pilot interventions in selected communities in Dagon Seik Kan, Ye, and Labutta Townships in 2016. The pilot programmes will comprise of education and safe work for youth and livelihood services tailored to children and their families based on their needs and socioeconomic background, with a particular focus on increasing participation in education.

 17. Knowledge, attitudes and practices (KAP) study on child labour in Yangon, Ayeyarwady Region and Mon State

  26 January 2016

  The Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) Study has been conducted to determine how various stakeholders behave and act with regard to child labour as a societal issue in Myanmar. The research aimed to identify factors that contribute to the awareness and high prevalence of the practice of child labour with the objective of developing appropriate awareness raising, advocacy and direct interventions.

 18. Knowledge, attitudes and practices (KAP) study on child labour in Yangon, Ayeyarwady Region and Mon State

  26 January 2016

  The Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) Study has been conducted to determine how various stakeholders behave and act with regard to child labour as a societal issue in Myanmar. The research aimed to identify factors that contribute to the awareness and high prevalence of the practice of child labour with the objective of developing appropriate awareness raising, advocacy and direct interventions.

2015

 1. ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊ.ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား (ျပည္တြင္းေရႊ.ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အေထာက္အထား အေျချပဳသက္ေသ တည္ေဆာက္ျခင္း)

  30 December 2015

  ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၇,၂၉၅ ဦးကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပုိင္းတြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္း၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပ ထားပါသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္အကူလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ပုဂၢလိကက႑ရွိ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၃ ခုတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္မ်ားအေႀကာင္းကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခဲြျခမ္း စိတ္ျဖာမွႈသည္ ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းပုံစံမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္ရသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ အလဲြသုံးစားလုပ္မွႈႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ျပသသည္။

 2. Improving labour market data sources in Myanmar through support to the National Labour Force and School-to-Work Transition Survey (Final Evaluation Summary)

  22 December 2015

  Evaluation consultant: Ganesh P. Rauniyar