ကေလးလုပ္သား တုိက္ဖ်က္ေရးအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္သင္႐ိုး

ဤသင္ရိုးသည္ လူမႈအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)အား ကေလးအလုပ္သမားအေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္ရန္ ႏွင့္ လူမႈအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မွ အဓိက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပိုင္းကို သိရွိရန္အတြက္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသင္ရိုးလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ လူမႈအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ပံုေဖာ္ေရးဆြဲရန္ ပစၥည္းမ်ား အေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔လမ္းညႊန္ခ်က္လည္း ပါ၀င္သည္။