Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Poland (1,370) > Conditions of employment (74)

Original name: Rozporządzenie Ministera Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
Name: Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 29 May 1996 on salary determination during the period of not performing a work; and basic salary for calculation of compensation, retirement severance pay, compensatory allowances to salary and other receivables foreseen in the Labour Code
Country: Poland
Subject(s): Wages
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 1996-05-29
Entry into force:
ISN: POL-1996-R-105946
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=105946&p_lang=en
Bibliography: Act on-line in Polish Act on-line in Polish Internetowy System Aktów Prawnych [Internet System of Legal Acts], Sejm RP, Poland PDF Act as amended to 2017 PDF Act as amended to 2017 (consulted on 2018-02-07)
Abstract/Citation: The Regulation specifies rules for:
-salary calculation for the period of not performing work according to the Labour Code
-payment in lieu of leave not taken
- compensatory allowance
-retirement severance pay
-method of basic salary calculation for the purposes of benefits entitlement.
Basic text(s):
Repealed text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer