Айлд гэрийн үйлчлэгч хийж байгаа хүүхдүүдийн суурь судалгаа

Судалгааны зорилго нь Улаанбаатар хот болон хөдөөгийн сонгосон гурван аймагт гэрийн үйлчлэгчийн ажил хийж байгаа хүүхдүүдийн тоо хэмжээг тодорхойлох анхдагч мэдээлэл цуглуулахад чиглэсэн бөгөөд судалгааны үр дүнд хот, хөдөөд гэрийн үйлчлэгчээр ажиллаж буй хүүхдүүдийн бодит ялгааг харуулсан байна.

Энэхүү судалгааг Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын АЙПЕК хөтөлбөрийн захиалга, санхүүжилт, техникийн тусламж дэмжлэгтэйгээр МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн Хүн амын сургалт судалгааны төвийн багш, судлаачид хийж гүйцэтгэв.