Монголын хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2006-2007

Энэхүү судалгааг ОУХБ-ын Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах олон улсын хөтөлбөр(АЙПЕК)-ийн саналын дагуу ажиллах хүчний судалгаатай хамтруулан ОУХБ-ын санхүү, техникийн дэмжлэгтэйгээр явуулав.

Энэхүү судалгааны үр дүн нь хөдөлмөр эрхлэх эрсдэлтэй болон хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийг бодитойгоор тодорхойлон улмаар ажил хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдийн хөдөлмөрийг устгахад чиглэсэн үндэсний хэмжээний бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэхэд ашиглагдах суурь мэдээлэл болохын зэрэгцээ судлаач, эрдэмтдийн зүгээс тодорхой чиглэлээр тусгайлсан, гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ судалагааны ажил явуулахад мэдээллийн эх үүсвэр болох юм.