Зохистой хөдөлмөр цуврал подкаст

Энэхүү цуврал подкастыг ОУХБ-ын “Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо бэлтгэв.