Тогтвортой хөгжлийн зорилго ба зохистой хөдөлмөрийн зарим нэг үзүүлэлтүүд: Тодорхойлолт ба аргачлал, Титэ Хабияакарэ, Макико Мацумото

Илтгэлээр - Бид юу мэдэхийг хүсч байна? буюу танилцуулга, ТХЗ-ийн зарим нэг үзүүлэлтүүд: үндсэн ойлголт, зохистой хөдөлмөрийн үзүүлэлтүүд болон онлайн мэдээллийг авч ашиглах тухай танилцуулав.