Зохистой хөдөлмөр ба хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого: Олон улсын чиг хандлага, Макико Мацумото

Энэхүү илтгэлийн хүрээнд ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого болон бүс нутгийн улс орнуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого боловсруулах туршлагаас танилцуулав.

Conference paper | 07 October 2016