แนวปฏิบัติด้านการจ้างงานและสภาพการทำงานในภาคอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย: บทสรุป

รายงานฉบับใหม่พบว่าภาคอุตสาหกรรมประมงทะเลของประเทศไทยมีช่องว่างระหว่างมาตรฐานแรงงานตามกฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ