Domestic Workers' Day 2021

การจ้างงานนอกระบบและข้อยกเว้นจากกฎหมายแรงงานยังคงเป็นอุปสรรคต่องานที่มีคุณค่าของแรงงานทำงานบ้านในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

10 ปี หลังจากการรับอนุสัญญาระหว่างประเทศ แรงงานทำงานบ้านยังคงต้องต่อสู้เพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะแรงงานและผู้ให้บริการที่มีความสำคัญ ไอแอลโอ กล่าว

Press release | Bangkok, Thailand | 16 June 2021

กรุงเทพ (ข่าวไอแอลโอ) – ข้อยกเว้นจากกฎหมายแรงงานและการจ้างงานนอกระบบยังคงส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสภาพการทำงานของแรงงานทำงานบ้านในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ข้อมูลจากรายงานฉบับใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) 

การสร้างงานที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นจริงกับแรงงานทำงานบ้าน: 10 ปีหลังจากการรับอนุสัญญาแรงงานทำงานบ้าน 2554 ความก้าวหน้าและโอกาสในอนาคตในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค เปิดเผยว่าแรงงานทำงานบ้านจำนวนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 61.5) ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานในประเทศ ขณะที่ร้อยละ 84.3 เป็นแรงงานที่อยู่ในรูปแบบการจ้างงานนอกระบบ

“มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการทำให้งานบ้านในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นงานในระบบ โดยเริ่มจากการกำหนดให้งานบ้านเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานทำงานบ้านซึ่งมีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมากได้รับการคุ้มครองและได้รับเกียรติที่แรงงานสมควรได้รับ” ชิโฮโกะ อาซาดะ มิยากาวา ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) กล่าว

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานทำงานบ้าน เป็นเวลา 10 ปีแล้ว นับจากวันที่มีการรับรองอนุสัญญาฯ 

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค มีแรงงานทำงานบ้านที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ประมาณ 38.3 ล้านคน ซึ่งในจำนวนดังกล่าว ร้อยละ 78.4 เป็นผู้หญิง ภูมิภาคนี้ยังเป็นภูมิภาคที่มีการจ้างงานแรงงานทำงานบ้านชายจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.1 ของแรงงานทำงานบ้านชายทั่วโลก

ข้อมูลที่มียังชี้ให้เห็นว่าภายใต้กฎหมายแรงงานในปัจจุบัน แรงงานทำงานบ้านส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ ทำงานโดยไม่มีการจำกัดชั่วโมงการทำงาน (ร้อยละ 71) และไม่มีสิทธิ์ได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์ตามกฎหมาย (ร้อยละ 64) รายงานยังพบว่าแรงงานทำงานบ้านมักจะได้รับค่าจ้างต่ำที่สุดในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะเมื่อเป็นแรงงานนอกระบบ

นอกจากนี้ มีการประเมินว่าโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อแรงงานทำงานบ้านในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคซึ่งมีการจ้างงานนอกระบบในระดับที่สูงและไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การตกงานที่สูงกว่าแรงงานอื่นๆ ประมาณ 2 – 3 เท่า

ภาพรวมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

 • ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคมีการจ้างงานแรงงานทำงานบ้าน จำนวน 38.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.6 ของแรงงานทำงานบ้านทั่วโลก และเป็นภูมิภาคที่มีการจ้างแรงงานทำงานบ้านมากที่สุดในโลก 
 • ประเทศจีนมีสัดส่วนแรงงานทำงานบ้านจำนวนมาก (22 ล้านคน) ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ที่มีจำนวนแรงงานทำงานบ้านสูง ได้แก่ ประเทศอินเดีย (4.8 ล้านคน) ประเทศฟิลิปปินส์ (2 ล้านคน) ประเทศบังคลาเทศ (1.5 ล้านคน) และประเทศอินโดนีเซีย (1.2 ล้านคน)
 • แรงงานทำงานบ้านในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคส่วนใหญ่เป็นแรงงานหญิง (ร้อยละ 74) อย่างไรก็ดี ภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่มีแรงงานชายเป็นแรงงานทำงานบ้านจำนวนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 46.1 ของแรงงานทำงานบ้านชายทั่วโลก
 • ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ร้อยละ 61.5 ของแรงงานทำงานบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน
 • ร้อยละ 84.3 ของแรงงานทำงานบ้านในภูมิภาคนี้ เป็นการจ้างงานนอกระบบ เทียบกับร้อยละ 52.8 ที่เป็นการจ้างงานนอกระบบของแรงงานประเภทอื่น
 • ร้อยละ 64 ของแรงงานทำงานบ้านในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคไม่มีสิทธิ์ได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์
 • มีเพียงร้อยละ 19 ของแรงงานทำงานบ้านในภูมิภาคนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับวัดหยุดประจำปีโดยได้รับค่าจ้างเฉกเช่นเดียวกับแรงงานที่ทำงานประเภทอื่น
 • แรงงานทำงานบ้านส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ (ร้อยละ 71) ทำงานโดยไม่มีข้อกำหนดเรื่องชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ ครึ่งหนึ่งของแรงงานทำงานบ้านทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคทำงานมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สัดส่วนนี้สูงถึงร้อยละ 58 สำหรับแรงงานทำงานบ้านที่เป็นการจ้างงานนอกระบบ
 • เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานทำงานบ้านทั่วโลก ค่าจ้างแรงงานทำงานบ้านในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคดูเหมือนจะสูงสุด (ร้อยละ 65 ของค่าจ้างที่แรงงานที่ทำงานประเภทอื่นได้รับ หรือร้อยละ 58 สำหรับแรงงานหญิง)
 • มีเพียงร้อยละ 11 ของแรงงานทำงานบ้านในภูมิภาคนี้ที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายเช่นเดียวกับแรงงานที่ทำงานประเภทอื่น
 • ในระดับภูมิภาค หลักฐานจากประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนามชี้ว่า แรงงานทำงานบ้านอาจมีโอกาสตกงานในช่วงที่มีการระบาดใหญ่นี้มากกว่าแรงงานอื่นๆ ถึง 2 – 3 เท่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณ Steve Needham
เจ้าหน้าอาวุโสด้านการสื่อสาร
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)
Email
โทรศัพท์ 0836066628